Nasze zobowiązania

 • REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
  („Regulamin”)

  Postanowienia ogólne
  1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z 2002 r. ze zm.) przez L’Oréal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-230), przy ulicy Daniszewskiej 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000063684, kapitał zakładowy: 1.886.500,00 zł., NIP 524-030-33-75 („Usługodawca”).
  2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną („Usługi”), zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego wobec osób korzystających z Usług („Użytkownicy”, a każdy z osobna„Użytkownik”).
  3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem za pośrednictwem strony internetowej www.lancome.pl. („Portal”).
  4. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na Portalu w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Każdy może zapoznać się z Regulaminem.
  5. Użytkownik akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu oraz składa oświadczenie dotyczące znajomości treści Regulaminu.
  6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
  7. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane na Portalu stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej. Użytkownicy nie są uprawnieni do korzystania z udostępnionych informacji, danych i materiałów w żadnym innym celu niż tylko zapoznanie się z ich treścią.

  Rodzaje Usług
  8. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną następujące Usługi:
  a. udostępnianie informacji o produktach prezentowanych przez Usługodawcę na Portalu;
  b. przesyłanie informacji handlowej w szczególności dotyczącej oferty produktów i świadczonych usług w formie listu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej („Newsletter”);
  c. prowadzenie w ramach Portalu akcji marketingowych, w tym programów lojalnościowych, konkursów i akcji promocyjnych szczegółowo określonych w odrębnych regulaminach.

  Zawarcie i rozwiązanie Umowy o świadczenie Usług
  9. Użytkownik może korzystać z Usług, o których mowa w pkt. 8 Regulaminu, dostępnych poprzez Portal, z zastrzeżeniem spełnienia wymagań technicznych określonych w pkt. 10 Regulaminu.
  10. W celu korzystania z Usługi Użytkownik winien posiadać komputer wraz z dostępem do sieci Internet, właściwe oprogramowanie, w tym właściwą przeglądarkę. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług w zakresie oprogramowania obejmują: posiadanie przeglądarki internetowej (np.: Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub wyższej) oraz udostępnienie w przeglądarce obsługi JavaScript oraz Cookies. W związku ze zmianami technologicznymi może dojść do zmiany ww. wymagań technicznych. W szczególności w miejsce dotychczasowego oprogramowania mogą wejść jego wyższe lub zaktualizowane wersje. Zmiana w zakresie ww. wymogów nie jest traktowana jak zmiana Regulaminu.
  11. W celu skorzystania z Usług, o których mowa w pkt. 8 lit. b i c Regulaminu konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu przez Użytkownika poprzez zaznaczenie pola check box przy komunikacie „Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną i go akceptuję" oraz wprowadzenie do formularza danych Użytkownika niezbędnych do świadczenia danej Usługi. Aktywowanie Usługi Newslettera następuje zgodnie z pkt. 23 Regulaminu.
  12. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą wykonania czynności, o których mowa w pkt. 11 Regulaminu. 13. Usługi są bezpłatne i dostępne dla każdego Użytkownika Portalu, po aktywacji danej Usługi, zgodnie z pkt. 11 Regulaminu.
  14. Użytkownik może w każdej chwili, bez podawania przyczyn, zrezygnować z Usługi, z której korzystanie wymaga od niego udostępnienia swoich danych (w tym danych osobowych), poprzez aktywację adresu internetowego służącego do wyrejestrowania się z tej Usługi. Rezygnacja z usługi Newslettera następuje zgodnie z pkt. 26-28 Regulaminu.
  15. Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną w sytuacji, gdy:
  a. Użytkownik naruszył istotne postanowienie Regulaminu,
  b. Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że działanie Użytkownika jest sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
  c. Usługi są wykorzystywane przez Użytkownika niezgodnie z ich przeznaczeniem.
  16. Usługodawca może odmówić Użytkownikowi świadczenia Usług, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa oraz w innych wypadkach wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

  Dane osobowe
  17. Administratorem danych udostępnionych przez Użytkowników przetwarzanych na Portalu jest L’Oréal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-230) przy ul. Daniszewskiej 4. Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim, w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi.
  18. Administrator danych przetwarza udostępnione przez Użytkowników na Portalu dane osobowe zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.).
  19. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu świadczenia Usług, w celach reklamacyjnych, a także po wyrażeniu zgody w celach marketingowych administratora danych jak i podmiotów współpracujących. W celu świadczenia usług dane podawane są dobrowolnie, choć ich podanie warunkuje możliwość korzystania z nich. Użytkownikom przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
  20. Użytkownik może wyrazić zgody na: przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych administratora danych, na przetwarzanie danych w celach marketingowych podmiotów współpracujących z administratorem danych oraz na otrzymywanie poprzez udostępniony adres poczty elektronicznej informacji handlowych pochodzących od administratora danych.
  21. Usługodawca może ujawnić dane Użytkownika podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  Newsletter
  22. Newsletter zawiera treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe Usługodawcy. Elementy graficzne i treści Newslettera stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej.
  23. W celu aktywacji usługi Newslettera należy:
  a. złożyć zamówienie poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym na Portalu swojego adresu poczty elektronicznej,
  b. zaakceptować Regulamin,
  c. aktywować przycisk „Subskrybuj”
  d. posiadać aktywny adres poczty elektronicznej,
  24. Z chwilą aktywowania przycisku „Subskrybuj”, o którym mowa w pkt. 23 lit. c Regulaminu, pomiędzy Użytkownikiem i Usługodawcą zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi Newslettera na czas nieokreślony.
  25. Udostępniony adres poczty elektronicznej Użytkownika przetwarzany będzie przez Usługodawcę w celach otrzymywania przez Użytkownika Newslettera, natomiast po wyrażeniu odrębnych zgód w celu otrzymywania informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy oraz w celach marketingowych.
  26. Użytkownik może w każdym momencie rozwiązać umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez jej dezaktywację, zgodnie z pkt. 27 Regulaminu.
  27. W celu dezaktywacji usługi Newslettera należy kliknąć link zawarty w treści (stopka) Newslettera
  28. Usługodawca potwierdza rozwiązanie umowy poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Z chwilą rozwiązania umowy o świadczenie usługi Newslettera Usługodawca zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika Newslettera.
  29. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Usługi Newslettera.

  Postępowanie reklamacyjne
  30. Reklamacje w sprawach dotyczących Usług należy składać pisemnie, listem poleconym na adres: L’Oréal POLSKA Sp. z o.o., ul. Daniszewska 4, 03-230 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja”.
  31. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail Użytkownika, opis przedmiotu reklamacji, w tym określenie żądania oraz jego uzasadnienie oraz podpis osoby składającej reklamację.
  32. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę. O decyzji w przedmiocie reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub listem poleconym na adres wskazany w reklamacji.

  Postanowienia końcowe
  33. Wszelkie uwagi dotyczące Portalu należy kierować za pośrednictwem formularza umieszczonego na Portalu w zakładce „Kontakt”.
  34. Usługodawca jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Usług, jeżeli jest to spowodowane koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania.
  35. Wszelkie spory wynikające z korzystania z Portalu, w tym ze świadczenia Usług będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
  36. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.
 • Wszystkie dane dotyczące użytkownika są szyfrowane przed przesłaniem ich w sieci Internet przy wykorzystaniu technologii Secure Socket Layer (SSL), która zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność.
  Witryna internetowa firmy Lancôme jest również zabezpieczona za pomocą najnowszych technologii.
  Dane dotyczące użytkownika nie będą przekazywane żadnym osobom trzecim. Zgodnie z postanowieniami francuskiej ustawy dotyczącej informatyki i swobód obywatelskich, przetwarzanie danych osobowych na witrynie www.lancome.com jest zgłaszane CNIL (krajowej komisji ds. informatyki i swobód obywatelskich). Użytkownik dysponuje prawem dostępu i modyfikacji jego danych osobowych. Aby skorzystać z tego prawa, należy przesłać odpowiednie pismo do działu obsługi klienta naszej firmy na adres:


  L'OAPLF - Lancôme
  Service clientèle
  BP 217
  45144 St Jean de la Ruelle Cedex


  Pliki cookie to niewielkie pliki zapisywane w komputerze użytkownika w celu ułatwiania nawigacji na naszej witrynie i indywidualizacji oferowanych mu usług.

 • Czym sa pliki Cookies

  Plik Cookie to niewileki plik tekstowy, który strony internetowe zapisuja w folderze plików cookie przegladarki internetowej, na twardym dysku twojego komputera. Dzieki nim strona internetowa "pamieta" kim jestes. Na naszej stronie wykorzystujemy pliki Cookies, by ulatwic nawigacje i umozliwic dzialanie niektórych funkcji. Nie wykorzystujemy plików Cookies do przechowywania danych osobowych uzytkowników strony, które ktokolwiek móglby odczytac lub zrozumiec. Nie wykorzystujemy plików Cookies do analizy dzialan uzytkowników naszej strony po jej opuszczeniu..

  Czy powinienes wylaczyc pliki Cookies?

  Ze wzgledu na ich istotny wplyw na pelna funkcjonalnosc naszej strony internetowej, wylaczenie plików Cookies moze spowodowac niewlasciwe dzialanie niektórych elementów strony. W ponizszej tabeli opisujemy typy plików Cookies, z których korzysta nasza strona.Aby zablokowac opcjonalne pliki Cookies, mozesz skorzystac ze specjalnego przycisku na stronie. Obok umiescilismy przycisk pozwalajacy zaakceptowac dzialanie opcjonalnych plików Cookies.

  Jesli nie podejmiesz zadnego wyboru, opcjonalne pliki Cookies na naszej stronie pozostana wlaczone domyslnie. Oczywiscie, korzystajac z dedykowanych przycisków, mozesz zmieniac ustawienia opcjonalnych plików Cookies dla naszej strony podczas kazdej wizyty.

  Jesli chcesz ograniczyc dzialanie lub zablokowac wszystkie pliki Cookies tworzone przez nasza strone internetowa (co, jak wspominalismy wczesniej, moze powodowac niewlasciwe dzialanie niektórych elementów strony lub sprawic, ze strona nie bedzie tak latwa w obsludze), a takze przez inne strony internetowe, mozesz to zrobic przy pomocy ustawien przegladarki internetowej, z której korzystasz. Funkcja Pomoc twojej przegladarki powinna zawierac wskazówki, jak to zrobic.

  Z jakich plików Cookie korzysta ta strona internetowa?

  Pliki Cookies i ich charakter Nazwa Cel
  Cookie acceptance (wymagany) CookiesAccepted Plik z informacja o zaakceptowaniu plików Cookie naszej strony internetowej. Nie zawiera informacji o uzytkowniku. Plik pozostaje na dysku komputera do momentu wygasniecia danej sesji.
  Cookie policy msg
  (wymagany)
  Onetime Plik z informacja o wyswietleniu na ekranie okienka z polityka plików Cookies przy pierwszej wizycie na stronie. Zapobiega przed kolejnymi wyswietleniami okienka. Informacja o uzytkowniku jest anonimowa i ma forme unikalnego indentyfikatora. Plik pozostaje na dysku komputera do momentu wygasniecia danej sesji.
  Session ID
  (wymagany)
  ONDEMANDAUTH Wymagany, aby podczas nawigacji pomiedzy podstronami informacja o zalogowaniu/niezalogowaniu byla zachowana. Informacja o uzytkowniku jest anonimowa i ma forme unikalnego identyfikatora. Plik pozostaje na dysku komputera do momentu wygasniecia danej sesji lub wygasa po 20 minutach nieaktywnosci uzytkownika.
  Basket Cookie
  (wymagany)
  AdditionnalParams Plik przechowuje informacje o ilosci i cenach produktów umieszczonych w koszyku podczas zakupów internetowych na naszej stronie. Informacja o uzytkowniku jest anonimowa i ma forme unikalnego identyfikatora. Plik pozostaje na dysku komputera do momentu wygasniecia danej sesji.
  Cybersource payment cookies
  (wymagany)
  Offers (opcjonalny)
  JSESSIONID
  BIGipServerorderpage
  Podczas zakupów internetowych te dwa pliki Cookies wspomagaja zabezpieczenia transakcji. Informacja o uzytkowniku jest anonimowa i ma forme unikalnego identyfikatora. Plik JSESSIONID pozostaje na dysku komputera do momentu wygasniecia danej sesji, a plik BIGipServerorderpage wygasa po dwóch godzinach.
  Offers
  (opcjonalny)
  Onetime Plik z informacja o wyswietleniu na stronie glównej okienka ze specjalnymi ofertami. Zapobiega przed kolejnymi wyswietleniami tego okienka. Informacja o uzytkowniku jest anonimowa i ma forme unikalnego identyfikatora. Plik pozostaje na dysku komputera do momentu wygasniecia danej sesji.
  User authentification
  (optional)
  UserAuthentication Plik zawiera kod twojego kraju oraz anonimowy, unikalny identyfikator z poprzednich wizyt. Dzieki niemu strona dostosowue wyswietlane tresci do twoich indywidualnych potrzeb. Plik pozostaje na dysku komputera takze po wygasnieciu sesji.
  Google Analytics
  (opcjonalny)
  -utma
  -utmb
  -utmc
  -utmz
  Te pliki Cookie pomagaja nam ocenic w jaki sposób uzytkownicy korzystaja z naszej strony. Na stronie umieszcza je firma Google, Inc an American Corporation. Zawarte w nich informacje maja forme anonimowa. Okreslaja ilosc uzytkowników strony, skad trafili na nasza strone oraz które zakladki odwiedzili. Google na podstawie tych informacji sporzadza raporty, które pozwalaja nam rozwijac zawartosc naszej strony. Wiecej informacji pod adresem: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
  Coremetrics
  (opcjonalny)
  xxxxxx-clogin
  CoreID6
  cmTPSet
  Te pliki Cookie pomagaja nam ocenic w jaki sposób uzytkownicy korzystaja z naszej strony. Na stronie umieszcza je firma Coremetrics, stanowiaca czesc IBM Corporation. Zawarte w nich informacje maja forme anonimowa. Okreslaja ilosc uzytkowników strony, skad trafili na nasza strone oraz które zakladki odwiedzili. Coremetrics na podstawie tych informacji sporzadza raporty, które pozwalaja nam rozwijac zawartosc naszej strony. Wiecej informacji pod adresem: http://www.coremetrics.co.uk/company/privacy.php#services
 • Informacje prawne


  • Na temat


   Marka Lancôme zaprasza Państwa na swoją witrynę internetową, dostępną pod adresem URL: www.lancome.fr.

   Wchodząc na strony witryny, Internauta (nazywany dalej "Użytkownikiem") zobowiązuje się do przestrzegania warunków użytkowania.

  • Prawa własności intelektualnej i przemysłowej dotyczące witryny


   Witryna internetowa marka Lancôme stanowi dzieło chronione prawami własności intelektualnej. Witryna oraz wszystkie jej elementy (takie jak marki, logo, zdjęcia, obrazy, ilustracje, teksty, filmy wideo itd.) stanowią wyłączną własność marka Lancôme, która jako jedyna jest uprawniona do wykorzystywania praw własności intelektualnej i praw autorskich, a użytkownikowi witryny nie są udzielane żadne licencje ani jakiekolwiek inne prawa.

   Reprodukowanie jakichkolwiek dokumentów publikowanych na witrynie jest ograniczone wyłącznie do celów informacyjnych oraz do użytku osobistego i prywatnego.
   Jakiekolwiek reprodukowanie lub kopiowanie w całości bądź w części witryny oraz jej elementów, na dowolnym nośniku oraz do wszelkiego rodzaju innych celów, w szczególności handlowych, jest całkowicie zabronione.

   Tworzenie linków hipertekstowych prowadzących do witryny internetowej marka Lancôme jest możliwe tylko i wyłącznie po wcześniejszym uzyskaniu pisemnego zezwolenia marka Lancôme. Lancôme nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, reklamy, produkty lub usługi dostępne na stronach połączonych za pomocą linków z jej witryną.
   Wszelkie wnioski dotyczące zezwolenia, o którym mowa powyżej, powinny być przesyłane do naszej marka.
   Użytkowanie bez wcześniejszego zezwolenia stanowi wykroczenie podlegające sankcjom prawnym.

  • Dane osobowe


   Marka Lancôme może pozyskiwać dane osobowe dotyczące Użytkownika. Zgodnie z postanowieniami francuskiej ustawy z dnia 6 stycznia 1978 roku, dotyczącej informatyki i swobód obywatelskich, Użytkownik jest informowany, że przysługuje mu prawo dostępu oraz modyfikacji jego danych osobowych. Aby skorzystać z tego prawa, Użytkownik powinien przesłać odpowiednie pismo na następujący adres:

   Lancôme International
   Service Internet
   106 rue Danton
   92691 Levallois-Perret.

   Jeżeli Użytkownik wyraźnie nie wyrazi sprzeciwu, marka Lancôme może przekazywać jego dane osobowe swoim przedsiębiorstwom partnerskim.

  • Wykorzystywanie witryny


   a. Wykorzystywanie zawartości witryny:
   Lancôme dokłada wszelkich starań, aby zawartość witryny była jak najbardziej aktualna, a informacje przekazywane Użytkownikom były prawidłowe. Niemniej jednak, Użytkownik zdaje sobie sprawę, że transmisja danych w sieci Internet nie może być całkowicie niezawodna, ponieważ są one przesyłane w różnych sieciach lokalnych. W związku z powyższym, marka Lancôme nie może zagwarantować całkowitej prawidłowości danych zamieszczonych na witrynie.

   b. Dostęp do witryny:
   Marka Lancôme dokłada wszelkich starań, aby witryna była dostępna bez żadnych przerw, nie stanowi to jednak żadnego formalnego zobowiązania z jej strony. W celach przeprowadzenia prac konserwacyjnych bądź aktualizacji danych lub z jakichkolwiek innych przyczyn technicznych, dostęp do witryny może zostać przerwany. Marka Lancôme nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku braku dostępności witryny, także w odniesieniu do jakichkolwiek konsekwencji dla Użytkownika.

   c. Linki hipertekstowe zamieszczone na witrynie:
   Linki hipertekstowe zamieszczone na witrynie mogą kierować Użytkownika do stron internetowych marka partnerskich. Marka Lancôme nie prowadzi kontroli wszystkich stron, które mogą być połączone z jej witryną, ich treści oraz zamieszczanych informacji, nie ponosi więc żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do zawartości tychże stron i sposobu korzystania z nich przez Użytkownika. Ten ostatni ponosi pełną odpowiedzialność w odniesieniu do korzystania z tych stron.

  • Modyfikacja


   Marka Lancôme zastrzega sobie prawo zmodyfikowania w dowolnej chwili niniejszych warunków wykorzystywania witryny, w szczególności w celu zapewnienia zgodności z wszelkimi nowymi przepisami lub dla udoskonalenia sposobu korzystania z witryny przez Użytkownika. Jakiekolwiek modyfikacje sposobu korzystania z witryny zostaną ujęte w niniejszej dokumentacji warunków.

   Niniejsza witryna została opracowana dla spółki L'Oréal (S.A. z siedzibą pod adresem: 14, rue Royale 75008 Paris - Rejestr Handlowy spółek miasta Paryża nr 632 012 100), dzałającej na rzecz swojego Działu Produktów Luksusowych oraz marki "Lancôme" ©L'Oréal 2006, wszystkie prawa zastrzeżone.

  • Informacje


   Niniejsza witryna została opracowana i wyedytowana dla spółki Lancôme Parfums Et Beauté Et Compagnie, spółka komandytowa z kapitałem w wysokości 1 191 750 Euro, z siedzibą pod adresem: 29 rue du Faubourg Saint Honoré – 75008 PARYŻ (Francja), wpisaną do Rejestru Handlowego Spółek miasta Paryża pod numerem 302 387 196, wspólnotowy numer identyfikacyjny VAT: FR 18302387196, (nazywana dalej "Lancôme"),

   Nr telefonu: 01 49 64 83 83
   Adres e-mail: www.lancome.fr
   Dyrektor publikacji: Pan Xavier Vey
   Hosting: Verizon France SAS.
   Tour Franklin. - 100/101 Terrasse Boieldieu La Défense – 92800 Puteaux – Francja